Najważniejsze pytania i odpowiedzi, czyli podsumowanie sesji Q&A jaka miała miejsce na webinarium zorganizowanym przez nas w poniedziałek, 3 stycznia 2022, spisane z nagrania. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział, dzielili się refleksjami, zadawali pytania i odpowiadali. Mamy nadzieję, że pomoże nam to jeszcze rzetelniej przygotować wnioski składane w ramach konsultacji społecznych PUL Nadleśnictwa Brynek 2022-2031.

/Etaty rębne – to obszary drzew, które osiągnęły odpowiednią wielkość/wiek, aby zostać wykorzystane gospodarczo./

Q: Czy mamy dane jak tendencja do wzrostu etatów rębnych wygląda w skali kraju? 

A: Analizowaliśmy dane najbliższej okolicy – Katowic i Lublińca – występuje tam wzrost o ponad 200%. W skali kraju średnio jest to ok. 50%, jednak należy wziąć pod uwagę, że lasy Nadleśnictwa Brynek położone są na terenach najbardziej zaludnionej i zanieczyszczonej aglomeracji w Polsce.

Q: Jak się ma status lasów ochronnych do planowanej wycinki?

A: W przypadku Nadleśnictwa Brynek, podobnie jak w większości lasów znajdujących się w obszarze RDLP Katowice, lasy posiadają status lasów ochronnych. Dominującą kategorią ochronności są lasy w miastach i wokół miast (od 50 tys. mieszkańców oraz 10 km od granic administracyjnych) Każdy akt dot. lasów ochronnych może zawierać (ale nie musi) szczegółowe regulacje co do tego, w jaki sposób prowadzi się tam gospodarkę leśną. Jeżeli nie zawarto szczegółowych regulacji, obowiązują takie regulacje, które są zawarte w rozporządzeniu ministra dotyczącego lasów ochronnych - a w tym rozporządzeniu jest tylko jeden zakaz: zakaz pozyskiwania karpiny i żywicy (karpiny to są pieńki czy korzenie). W związku z czym większość zapisów, które są stosowane w lasach ochronnych, są zapisami „miękkimi”. Lasy ochronne mają za zadanie ograniczyć ubywanie obszarów leśnych na rzecz obszarów inwestycyjnych, rozrastania się miast. 

Q: Czy Lasy Państwowe mogą udostępnić bardziej czytelne mapy?

A: LP są na etapie tworzenia testowej wersji mapy prezentującej zabiegi gospodarcze w nadleśnictwach – na tę chwilę nie będzie ona jednak udostępniona mieszkańcom w ramach konsultacji – przynajmniej w Nadleśnictwie Brynek (proces decyzyjny odnośnie upublicznienia jeszcze trwa).

Q: Co jeśli nie potrafimy wskazać wg map konkretnych obszarów i ich walorów, o których ochronę chcemy zabiegać?

A: Można posłużyć się podpowiedziami na stronie www lub dołączyć do grup osób, które już funkcjonują na tym terenie, znają konkretne obszary i podpisać się pod wspólnym wnioskiem

Q: Czy i w jaki sposób można składać wnioski ogólne dotyczące lasu (nie poszczególnego fragmentu) np. pod kątem zmiany klimatu, ochrony środowiska?

A: Można do każdego z 4 dokumentów zgłaszać uwagi  (konsultacjom podlegają: projekt planu urządzenia, elaborat, prognoza oddziaływania na środowisko oraz program ochrony przyrody) - najważniejsze jest dobre uzasadnienie. Jednak bez wskazania konkretnego wydzielenia, obszaru postulaty te zazwyczaj są rozpatrywane negatywnie, dlatego warto jak najbardziej doszczegółowić wniosek. Można skorzystać w gotowych wzorów (dostępnych na www), które były konsultowane ze specjalistami. Im konkretniejsze uwagi – tym konkretniejsza odpowiedź i odniesienie się do nich.

Q: Czy biorąc pod uwagę długofalowe skutki wycinki drzew kilkudziesięcioletnich, może w perspektywie lat dojść do sytuacji zniknięcia starych drzewostanów i zostaną zastąpienia ich przez młodniki?

A: Leśnicy prowadząc gospodarkę leśną muszą zapewnić realizację różnych funkcji lasów – gospodarczą, ochronną, rekreacyjną, musi być zapewniona ciągłość lasu – nie rozumiana jako trwałość poszczególnych drzew, ale formacji leśnej. Oczywiście las bez ludzi sobie poradzi, jednak ludzie bez lasu nie – wszyscy czerpią różne pożytki.

/Przed wprowadzeniem projektu PUL były prowadzone konsultacje społeczne w formie eksperymentu (8 spotkań z mieszkańcami) i uwagi uczestniczących zostały uwzględnione. Najprawdopodobniej taka forma nie będzie prowadzona w przyszłości./

/Nadleśnictwo Brynek zarządza lasami – także gospodarczo - na swoim obszarze w charakterze firmy. Jeżeli w opinii mieszkańców nie powinny być prowadzone w lasach żadne zabiegi, najwłaściwszą drogą byłoby zwrócenie się do organów związanych z ochroną przyrody – w ich kompetencji jest ustanawianie form ochrony przyrody np. rezerwatu – w rezerwatach nie prowadzi się gospodarki leśnej/

 

Dokumenty szczegółowe projektu PUL na lata 2022-2031 znajdują się na dysku google wystawionym przez RDLP w Katowicach - należy pobrać pliki dotyczące Nadleśnictwa Brynek.
...

Marlena, Magda, AdrianPRZECZYTAJ WIĘCEJ:

jak złożyć wniosek? https://www.nadlesnictwobrynek.pl/jak-zlozyc-wniosek

jak urządzimy sobie las? https://www.nadlesnictwobrynek.pl/jak-urzadzimy-sobie-las

plan cięć od 2022 do 2031 roku https://www.nadlesnictwobrynek.pl/plan-ciec-od-2022-do-2031-roku

 

 

Webinarium z 3.01.2022 - Q&A

08 stycznia 2022

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Skontaktuj się z nami:

  • Magdalena Gościniak / Zabrze / tel. 691025343 / mail: madziapodziewska@gmail.com
  • Adrian Król / Tworóg i okolice/ mail: adrian.krol@wp.pl 
  • Sławomir Bryła / Lubliniec / tel. 883075554 / mail: bryla.slawomir@gmail.com

Strona nie jest oficjalną witryną instytucji PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek