Dokładnie 940 podpisów mieszkańców Zabrza znalazło się się pod petycją do władz miasta, którą przekazaliśmy na ręce Pani Prezydent Miasta Małgorzaty Mańki-Szulik.
11 stycznia 2022 roku, w ostatnim dniu konsultacji społecznych PUL 2022-2031 dla Nadleśnictwa Brynek, miała miejsce sesja Rady Miasta, na której pod głosowanie poddano uchwałę w formie rezolucji dotyczącą sprzeciwu wobec planowanego wzrostu użytkowania rębnego w nowym Planie Urządzenia Lasu na lata 2022-2031 dla Nadleśnictwa Brynek.

Przypominamy, że ani prezydent miasta, ani radni miejscy, ani mieszkańcy jakiegokolwiek z miast któregokolwiek z nadleśnictw nie mają obowiązku prawnego uczestniczenia w przygotowaniu PUL-u. Strona społeczna ma jednak możliwość uczestniczenia w konsultacjach - może również wymagać aktywności w tym zakresie od władz miast/gmin, które wybrane zostały w wyborach samorządowych. Taka sytuacja miała miejsce w Zabrzu, gdzie najpierw odbyło się posiedzenie Komisji Ekologii, z udziałem przedstawicieli Lasów Państwowych (RDLP w Katowicach oraz Nadleśnictwa Brynek) a także sporej grupy radnych oraz mieszkańców; następnie mieszkańcy bardzo szybko zaktywizowali się w sprawie petycji do władz miasta.

Uchwała, którą przyjęto (szczegółowe wyniki głosowania: 20 radnych było ZA, 2 przeciw, 3 wstrzymało się od oddania głosu) została przekazana Ministrowi Klimatu i Środowiska, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Brynek, a wraz z petycją podpisaną przez mieszkańców miasta trafiła jako dokument przekazany w ramach konsultacji społecznych Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. 

Tym samym Miasto Zabrze dołączyło do grona miast i gmin, które na poziomie uchwały miejskiej wyrażają sprzeciw wobec zwiększania pozyskiwania drewna z lasów. Niemniej zabrzańska rezolucja nie odnosi się  li i jedynie do granic miasta Zabrze, ale porusza temat dotyczący wszystkich gmin z Nadleśnictwa Brynek: „nadmierna wycinka lasów znajdujących się w zasobie państwowym, posiadających status lasów ochronnych, doprowadzi do utraty wielu walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i społecznych naszego miasta oraz sąsiednich gmin. Rada Miasta Zabrze uważa, iż w lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Brynek należy wzmocnić przede wszystkim funkcje ekologiczne i społeczne.”

„Jednocześnie Rada Miasta Zabrze, mając na względzie wartości wskazane w art. 74 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, apeluje do Ministra Klimatu i Środowiska, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek o podjęcie działań prowadzących do poprawy ekologicznych i społecznych funkcji lasów państwowych na obszarze Miasta Zabrze oraz pozostałych gmin w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Brynek.”

 

Treść całości uchwały: 

UCHWAŁA NR XLII/686/22 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 11 stycznia 2022 r. >> tu PDF

 

Link do zapisu video z XLII sesji Rady Miasta Zabrze z 11 stycznia 2022 roku (od 56 minuty): https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/4/469?o=tp1&e=s|469

Link do BIP z w/w uchwałą oraz wynikami głosowania w dniu 11 stycznia 2022 roku: https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/4/13?o=tp1&e=s|13

 

 

Art. 74 Konstytucji RP

  • Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 
  • Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. 
  • Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. 
  • Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

    link: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/2.htm

 

 

Magda

PRZECZYTAJ WIĘCEJ:
Apelujemy o dialog https://www.nadlesnictwobrynek.pl/apelujemy-o-dialog

Sprzeciw mieszkańców i władz miasta Zabrze wobec wzrostu użytkowania rębnego w nowym PUL dla Nadleśnictwa Brynek

21 stycznia 2022

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Skontaktuj się z nami:

  • Magdalena Gościniak / Zabrze / tel. 691025343 / mail: madziapodziewska@gmail.com
  • Adrian Król / Tworóg i okolice/ mail: adrian.krol@wp.pl 
  • Sławomir Bryła / Lubliniec / tel. 883075554 / mail: bryla.slawomir@gmail.com

Strona nie jest oficjalną witryną instytucji PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek